Pal­ve­lum­me

Put­ki­työt koke­muk­sel­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Olem­me eri­kois­tu­neet niin van­hoi­hin sanee­raus­koh­tei­siin kuin uudis­koh­tei­siin. Saat kaut­tam­me myös haas­ta­vat asen­nus­työt. Kun vahin­ko sat­tuu, kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Inno­bo­rin put­ki­mies päi­vys­tää ja on val­mii­na aut­ta­maan sinua kai­kis­sa LVI-alan ongelmissa. 
Lue lisää
Inno­bor toteut­taa kyl­py­huo­ne­re­mon­tit avai­met käteen toteu­tuk­si­na. Teem­me kalus­tea­sen­nuk­set ja huol­to­työt. Saat kaut­tam­me myös laa­duk­kaat LVI-kalus­teet ja ‑tar­vik­keet sekä nii­den asen­nuk­sen. Eris­tyk­set ja eris­te­työt kuu­lu­vat työnkuvaan. 
Lue lisää
Tar­joam­me täy­den vali­koi­man kiin­teis­tö­va­hin­ko­jen kor­jaus­pal­ve­lui­ta ja tila­päi­siä kos­teu­den­hal­lin­ta­rat­kai­su­ja. Autam­me ihmi­siä ja yri­tyk­siä palaa­maan nor­maa­liin toi­min­taan eri­lais­ten hai­tal­lis­ten tapah­tu­mien aiheut­ta­mien vahin­ko­jen jäl­keen. Vesi­va­hin­got vaa­ti­vat nope­aa reagointia.
Lue lisää

Rat­kai­sem­me LVI-ongel­ma­si yhdessä!