Kyl­py­huo­ne­re­mon­tit

Inno­bor toteut­taa kyl­py­huo­ne­re­mon­tit avai­met käteen toteu­tuk­si­na. Teem­me kalus­tea­sen­nuk­set ja huol­to­työt. Saat kaut­tam­me myös laa­duk­kaat LVI-kalus­teet ja ‑tar­vik­keet sekä nii­den asennuksen.

Ammat­ti­tai­tom­me mah­dol­lis­taa jous­ta­van työn­suun­nit­te­lun ja aika­tau­lus­sa pysy­mi­sen. Ker­ros­ta­lo­koh­teis­sa on usein val­vo­ja työl­le ja jo se aset­taa vaa­ti­muk­set päte­vil­le asen­ta­jil­le. Oma­ko­ti­ta­lois­sa val­vo­jaa ei vaa­di­ta, mut­ta se tuo pal­jon lisä­tur­vaa tilaa­jal­le, kun teh­dyis­tä töis­tä jää ulko­puo­lis­ten tuot­ta­mat dokumentit.

Rat­kai­sem­me LVI-ongel­ma­si yhdessä!