Put­ki­työt

Put­ki­työt koke­muk­sel­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Olem­me eri­kois­tu­neet niin van­hoi­hin sanee­raus­koh­tei­siin kuin uudis­koh­tei­siin. Saat kaut­tam­me myös haas­ta­vat asen­nus­työt. Kun vahin­ko sat­tuu, kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Inno­bo­rin put­ki­mies päi­vys­tää ja on val­mii­na aut­ta­maan sinua kai­kis­sa LVI-alan ongelmissa.

Koke­muk­sem­me put­ki­re­mon­teis­ta on tuo­nut pro­ses­sei­him­me suju­vuut­ta ja var­muut­ta, joi­den mukaan pys­tym­me toteut­ta­maan put­ki­re­mon­tit koh­tuu­hin­taan. Saat meil­tä toteu­tuk­sen ja LVI-tar­vik­keet samal­la kertaa.

Eri­kois­osaa­mi­sem­me

  • Tuk­keu­tu­nei­den put­kien avaa­mi­nen ja sulattaminen
  • Put­ki­rik­ko­jen ja vuo­to­jen korjaaminen
  • Vesi­va­hin­ko­jen korjaaminen
  • Kos­teus­mit­tauk­set
  • Vesi­ka­lus­tei­den kor­jaus ja asennus
  • Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asen­nus, huol­to ja korjaus
  • Put­ki­re­mon­tit oma­ko­ti­ta­loi­hin ja alle 20 asun­non taloyhtiöihin

Rat­kai­sem­me LVI-ongel­ma­si yhdessä!