Vesivahingot

Inno­bor tar­joaa täy­den valikoiman kiin­teistö­vahinko­jen kor­jaus­palvelui­ta ja tilapäisiä kos­teu­den­hallintaratkaisu­ja. Autamme teitä palaa­maan nor­maali­in toim­intaan eri­lais­ten haitallis­ten tapah­tu­mien aiheut­tamien vahinko­jen jäl­keen.

Tilapäisil­lä kos­teu­den­hallinta­palveluil­la estetään kor­roosio­ta erit­täin kosteis­sa ympäristöis­sä, kui­v­ataan beto­nia ennen lat­t­ian viimeis­te­lyä ja väl­tetään vuo­de­naiko­jen vai­htelun aiheut­tamia kos­teusvau­ri­oi­ta tuotan­totilois­sa.

Vesivahingot vaativat nopeaa reagointia – kaikki alkaa kuivatuksesta

Vesi­vahin­got syn­tyy useista eri syistä. Syitä voi olla esimerkik­si putkivuo­to, rankkasade, tul­va, viemäritukos tai putkien jää­tymi­nen. Vuodon aiheut­ta­ma vesi­vahinko on aina kiin­teistön­o­mis­ta­jalle haas­ta­va vahinko, jon­ka havait­semisen jäl­keen ensisi­jaisen tärkeää olisi saa­da pysäytet­tyä vahin­gon eten­e­m­i­nen. Veden tulon pysäyt­tämisen jäl­keen tulee aloit­taa jälki­vahinko­jen­tor­jun­ta- ja kuiv­austyöt mah­dol­lisim­man pian.

Inno­bor on ripeä ja ammat­ti­mainen vesi­vahinko­jen tutkimus‑, kuiv­aus- ja kor­jaus­palvelu, joka saa­puu paikalle vuorokau­den kaikki­na tun­teina.

Nopea reagointi vähentää jälkivahinkoja

Olkoon sit­ten kyseessä pieni vuo­to tai tul­va, joka on aiheut­tanut vahin­gon, huip­pu­osaa­vat asiantun­ti­jamme pystyvät reagoimaan nopeasti, tehokkaasti ja asian­mukaises­ti selät­täen vesi­vahin­got. Näin voidaan min­i­moi­da syn­tyvät vahin­got, vähen­tää jälki­vahinko­ja, hal­li­ta kus­tan­nuk­sia sekä tuo­da var­muut­ta koko pros­es­si­in.

Kaikki alkaa kartoituksesta

Saa­pues­samme vesi­vahin­gon vahinkopaikalle arvioimme ensim­mäisek­si, tarvi­taanko jälki­vahinko­jen vähen­tämisek­si välit­tömiä toimen­piteitä. Hitaasti syn­tynei­den kos­teusvau­ri­oiden osalta taas kar­toite­taan aluk­si kiin­teistölle aiheutuneet vahin­got ja vau­ri­oiden syy.

Palvelumme voi sisältää jäl­jel­lä ole­van veden pump­paamisen pois tai huonekalu­jen ja muun omaisu­u­den siirtämisen muualle lisä­vahinko­jen vält­tämisek­si. Kun tarvit­ta­vat toimet vahinko­jen vähen­tämisek­si on ehty, aloita­mme tilo­jen kuiv­auk­sen ener­giate­hokkail­la kuiv­aus­lait­teil­la.

Jatkotoimet

Kun veden tulo kohteeseen on saatu estet­tyä ja ker­tynyt vesi pois­tet­tua, aloite­taan kui­v­a­tus ja kor­jaus­selvi­tys. Toisin kuin moni muu toim­i­ja, Inno­bor ei jätä asi­akas­ta yksin hätä­työn jäl­keen vaan ammat­ti­laisemme laa­ti­vat yhdessä asi­akkaan kanssa suun­nitel­man siitä miten kas­tuneet tilat ennal­lis­te­taan. Asi­akas voikin laa­tia urakka­sopimuk­sen suo­raan Inno­borin kanssa urakan kor­jauk­ses­ta ja ennal­lis­tamis­es­ta.

Ratkaisemme LVI-ongelmasi yhdessä!