Vesi­va­hin­got

Inno­bor tar­jo­aa täy­den vali­koi­man kiin­teis­tö­va­hin­ko­jen kor­jaus­pal­ve­lui­ta ja tila­päi­siä kos­teu­den­hal­lin­ta­rat­kai­su­ja. Autam­me tei­tä palaa­maan nor­maa­liin toi­min­taan eri­lais­ten hai­tal­lis­ten tapah­tu­mien aiheut­ta­mien vahin­ko­jen jälkeen.

Tila­päi­sil­lä kos­teu­den­hal­lin­ta­pal­ve­luil­la este­tään kor­roo­sio­ta erit­täin kos­teis­sa ympä­ris­töis­sä, kui­va­taan beto­nia ennen lat­tian vii­meis­te­lyä ja väl­te­tään vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lun aiheut­ta­mia kos­teus­vau­rioi­ta tuotantotiloissa.

Vesi­va­hin­got vaa­ti­vat nope­aa rea­goin­tia – kaik­ki alkaa kuivatuksesta

Vesi­va­hin­got syn­tyy useis­ta eri syis­tä. Syi­tä voi olla esi­mer­kik­si put­ki­vuo­to, rank­ka­sa­de, tul­va, vie­mä­ri­tu­kos tai put­kien jää­ty­mi­nen. Vuo­don aiheut­ta­ma vesi­va­hin­ko on aina kiin­teis­tö­no­mis­ta­jal­le haas­ta­va vahin­ko, jon­ka havait­se­mi­sen jäl­keen ensi­si­jai­sen tär­ke­ää oli­si saa­da pysäy­tet­tyä vahin­gon ete­ne­mi­nen. Veden tulon pysäyt­tä­mi­sen jäl­keen tulee aloit­taa jäl­ki­va­hin­ko­jen­tor­jun­ta- ja kui­vaus­työt mah­dol­li­sim­man pian.

Inno­bor on ripeä ja ammat­ti­mai­nen vesi­va­hin­ko­jen tutkimus‑, kui­vaus- ja kor­jaus­pal­ve­lu, joka saa­puu pai­kal­le vuo­ro­kau­den kaik­ki­na tunteina.

Nopea rea­goin­ti vähen­tää jälkivahinkoja

Olkoon sit­ten kysees­sä pie­ni vuo­to tai tul­va, joka on aiheut­ta­nut vahin­gon, huip­puo­saa­vat asian­tun­ti­jam­me pys­ty­vät rea­goi­maan nopeas­ti, tehok­kaas­ti ja asian­mu­kai­ses­ti selät­täen vesi­va­hin­got. Näin voi­daan mini­moi­da syn­ty­vät vahin­got, vähen­tää jäl­ki­va­hin­ko­ja, hal­li­ta kus­tan­nuk­sia sekä tuo­da var­muut­ta koko prosessiin.

Kaik­ki alkaa kartoituksesta

Saa­pues­sam­me vesi­va­hin­gon vahin­ko­pai­kal­le arvioim­me ensim­mäi­sek­si, tar­vi­taan­ko jäl­ki­va­hin­ko­jen vähen­tä­mi­sek­si välit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä. Hitaas­ti syn­ty­nei­den kos­teus­vau­rioi­den osal­ta taas kar­toi­te­taan aluk­si kiin­teis­töl­le aiheu­tu­neet vahin­got ja vau­rioi­den syy.

Pal­ve­lum­me voi sisäl­tää jäl­jel­lä ole­van veden pump­paa­mi­sen pois tai huo­ne­ka­lu­jen ja muun omai­suu­den siir­tä­mi­sen muu­al­le lisä­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si. Kun tar­vit­ta­vat toi­met vahin­ko­jen vähen­tä­mi­sek­si on ehty, aloi­tam­me tilo­jen kui­vauk­sen ener­gia­te­hok­kail­la kuivauslaitteilla.

Jat­ko­toi­met

Kun veden tulo koh­tee­seen on saa­tu estet­tyä ja ker­ty­nyt vesi pois­tet­tua, aloi­te­taan kui­va­tus ja kor­jaus­sel­vi­tys. Toi­sin kuin moni muu toi­mi­ja, Inno­bor ei jätä asia­kas­ta yksin hätä­työn jäl­keen vaan ammat­ti­lai­sem­me laa­ti­vat yhdes­sä asiak­kaan kans­sa suun­ni­tel­man sii­tä miten kas­tu­neet tilat ennal­lis­te­taan. Asia­kas voi­kin laa­tia urak­ka­so­pi­muk­sen suo­raan Inno­bo­rin kans­sa ura­kan kor­jauk­ses­ta ja ennallistamisesta.

Rat­kai­sem­me LVI-ongel­ma­si yhdessä!